Tazelikler
Ilkinji tiz k
Ilkinji tiz k
Ilkinji tiz komek ulagy 1792-ýylda Napoleonyñ lukmany Baron Dominikua oýlap tapýar we fransiýada köpçilikleýin ýaýrap başlaýar.. we soñra dûnýäde ýaýrap başlaýar..
Tasinlikler
26.11.2022, 20:56
392
0
Uly Kengru- lar
Uly Kengru- lar
Uly kengru- lar 9 meter cenli bokup bilyarler
Tasinlikler
26.11.2022, 20:47
381
0
Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz
Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz
Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz? Türki dünýäsiniň sport we ýaşlar ministrlikleri her ýyl maslahatlaşyp bir şäheri “Türki dünýäsiniň Ýaşlar paýtagty” diýip yglan edýärler. 2022-nji ýylda bu nesibe Özbegistan döwletiniň Buhara şäheriniň paýyna düşüpdi. Bu türki döwletleriň sport we ýaşlar ...
Makalalar
17.11.2022, 21:03
1012
0
Sanly ulgam ösüşlere tarap
Sanly ulgam ösüşlere tarap
Sanly ulgam ösüşlere tarap Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwrebap, maglumat-tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy ýurdumyzda sanly ulgamyň ösüşinden habar berýär. Maglumat tehnologiýanyň sazlaşykly işlemegini ýola ...
Makalalar
17.11.2022, 20:49
907
0
Telefonlaryñ kompýuterler bilen bile işlemegi
Telefonlaryñ kompýuterler bilen bile işlemegi
Telefonlaryň kompýuterler bilen bile işlemegi “Intel” kompaniýasy “Soreenowate” kompaniýasyny satyn alandan soňra, telefonlaryň kompýuterler bilen sazlaşykly işlemegi üçin ýörite meýilnamalary taýýarlap başlady. Şonuň bilen bir hatarda kompaniýa batereýleriň işjeňligini artdyrmak babatynda hem...
Makalalar
17.11.2022, 20:46
844
0
S
S
Sürüjisiz ulaglar synagdan geçýär

“Wolkswagen” kompaniýasynyň ady eýýäm hemmelere tanyşdyr. Onuň öndürýän awtoulaglary sürüjileriň arasynda öz meşhurlygyny ýitirmän gelýär. Dünýäniň ähli künjeklerinde hem bu kompaniýanyň ulaglaryna bolan isleg ýylsaýyn artyp ...
Makalalar
17.11.2022, 20:40
621
0
Ildeşlerimiziň üstünligi
Ildeşlerimiziň üstünligi
Ildeşlerimiziň üstünligi Golaýda Bahreýn döwletinde bolup geçen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda ildeşlerimiz üstünlikli çykyş edip, guwandyryjy netijeleri gazanmagy başardylar. Has takygy ildeşimiz Gülnabat Kadyrowa 71 kg agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy. ...
Makalalar
17.11.2022, 20:30
738
0
Tehnologi
Tehnologi
Tehnologiýadaky täsinlikler Ykjam telefonlary öndürmekde meşhurlyk gazanan “Nokia” şereketi öz geçmiş taryhyny gaty uzaklardan alyp gaýdýar. Ilki-ilkiler bu şereket kagyz önümçiligi bilen meşgullanyp gelipdir. Özem bu şereketiň düýbi 1865-nji ýylda tutulypdyr. Ol has soňraky döwürde telefo...
Makalalar
10.11.2022, 22:11
779
0
Elektron awtoulaglar hakynda
Elektron awtoulaglar hakynda
Elektron awtoulaglary hakynda “Rolts-Rouse kompaniýasy täze elektroulagyny çykaryp başlandygyny habar berdi. Ol ozalam öz kuwwatly awtoulaglary bilen meşhur kompaniýa. Onuň öndüren elektoulagy bir zarýady bilen 520 km. ýol geçmäge ukyplydyr. Mundan başga-da Britan kompaniýasy 2030-njy ýyla mçen...
Makalalar
10.11.2022, 22:06
762
0
Meşhur adamyñ durmuşyndan
Meşhur adamyñ durmuşyndan
Meşhur adamlaryň durmuşyndan Ýewripidiň biziň günlerimizde 17 sany tragediýasy mälim bolsa, kahykatda ol togsan tragediýa ýazypdyr diýýärler. *** Sokrata gaty agyr gürrüň aýdypdyrlar. Emma alym oňa jaogabam berjek bolmandyr. Ondan munuň sebäbini soranlarynda: –Sen...
Makalalar
06.11.2022, 19:36
843
0