Tazelikler
Şygryýet äleminiň so­ltany
Şygryýet äleminiň so­ltany
Şygryýet äleminiň soltany

Nusgawy edebiýatymyzyň meşhur wekilleriniň içinde XVIII asyrda ýaşap geçen türkmen pelsepeçisi, akyldary Magtymguly Pyragy özüniň şygyrlary bilen halkyň arasynda uly şöhrat gazanan şahyrlaryň biridir. Beýik akyldar diňe kitaplara däl, eýse...
Makalalar
15.11.2023, 14:28
271
0
Ähli döwürleriň akyldary
Ähli döwürleriň akyldary
Ähli döwürleriň akyl­dary

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe türkmen halkynyň edebiýatynda öçmejek yz galdyran beýik akyldar Magt­ymguly Pyragynyň dog­lan gününiň 300 ýyll­yk toý dabarasyny dö­wlet we halkara dere­jede bellemek işleri giňden aln...
Makalalar
15.11.2023, 12:17
138
0
Makalalar
Makalalar
Kompýuter tehnologi­ýasy

Türkmenistanda ýaş alymlaryň ylmy açyşlary, ylmy-inženerçilik pikirleri, innowasiýalara we maglumat tehnologiýalaryna daýanýan ylmy barlaglary döwletiň kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ykdysadyýeti sanlylaşdyrmagyň möhüm düzümi hökmünde ykrar e...
Makalalar
15.11.2023, 12:12
153
0
Hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi
Hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi
Hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi

Mälim bolşy ýaly, ho­rmatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamed­owyň parasatly baştu­tanlygynda milli mir­asymyzy aýawly sakla­mak, gymmatlyklarymy­zy sarpalamak we ola­ry geljekki nesiller­imize ýetirmek üçin asylly işler durmuşa geçir...
Makalalar
15.11.2023, 12:03
273
0
Makalalar
Makalalar
Guwandyryjy üstünlik­ler

Türkmen halkynyň Mil­li Lideri Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary esasyn­da döwletimiz uly üs­tünliklere eýe bolup, peder ýoluny mynas­yp dowam edýän Arkad­agly Gahryman Serdar­ymyzyň baştutanlygyn­da ösüşiň belentlikl­erine, aýdyň...
Makalalar
14.11.2023, 14:40
333
0
Türkmenistanyň halka­ra abraýy pugtalanýar
Türkmenistanyň halka­ra abraýy pugtalanýar
Türkmenistanyň halkara abraýy pugtalanýar

​ ​ Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwürmek maksady bilen öňe süren beýik başlangyçlary, durmuşa ornaşdyrýan netijeli özgertmeleri giň möçberli şertleri emele getirýär. Munuň şeýledig...
Makalalar
13.11.2023, 14:39
333
0
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna
Dana şahyryň sarpasy belent

​ Garaşsyz ýurdumyzda Gündogaryň akyldar şahyry, türkmen nusga­wy edebiýatynyň görn­ükli wekili Magtymgu­ly Pyragynyň ajaýyp şygyrlaryna, edebi mirasyna uly sarpa go­ýulýar. 2024-nji ýyl­da Magtymguly Pyragy­nyň doglan gününiň 300 ýyll...
Makalalar
13.11.2023, 13:32
326
0
Pyragy — türkmeniň ruhy hazynasy
Pyragy — türkmeniň ruhy hazynasy
Pyragy — türkmeniň ruhy hazynasy

​ ​ Türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň özeni türkmeniň gadymy hem baý halk döredijiligidir. Halkyň dünýä hakyndaky oýlanmalary, dünýä düşünjeleri ähli çuňlugy we danalygy bilen şahyryň döredijil...
Makalalar
13.11.2023, 13:29
330
0
Makalalar
Makalalar
Hünär kämilligi — döwrüň talaby

Adamzat jemgyýeti döräli bäri şu günki güne çenli ähli zatlar kämillige tarap ösýär. Her bir zadyň özgerip ösmegi bolsa ylym bilen gönüden-göni bagly bolup durýar. Ylym älemine ynsan durmuşyna ýagtylyk berýän röwşen çyrag diýsek hem ý...
Makalalar
12.11.2023, 20:57
428
0
Bilimiň kämilligi – ösüşlere badalga
Bilimiň kämilligi – ösüşlere badalga
Bilimiň kämilligi – ösüşlere badalga

Ýurdumyzda raýatlaryň dünýä ölçeglerine laýyk bilim almagy, döwletimiziň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna mynasyp goşant goşmagy, işjeň gatnaşmagy, dünýäniň ylym-bilim ulgamynyň gazananlaryndan habarly, kämil hünärmenler bolup...
Makalalar
11.11.2023, 20:54
431
0