Tazelikler
Ýurdumyzda Kuraş boý­unça XIV dünýä çempi­onaty geçiriler
Ýurdumyzda Kuraş boý­unça XIV dünýä çempi­onaty geçiriler
Ýurdumyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler

23 — 28-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçiriljek Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary, Arkadagly Serdarymyzyň ta...
Makalalar
22.11.2023, 18:08
154
0
Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy
Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy
Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli go...
Makalalar
22.11.2023, 18:03
151
0
Bosagada gara gyş
Bosagada gara gyş
Bosagada gara gyş

Adyndan belli bolşy ýaly, garagyş möwsümi gyş paslynyň başla­nýandygyny duýdurýar. «Gara» bilen «gyş» sözüniň goşulyp gel­megi bu döwürde örän hüşgär bolmalydygyny aňladýar.

22-nji noýabrdan 7-n­ji dekabra çenli ara...
Makalalar
22.11.2023, 18:00
148
0
Jenneti mekanym — Tü­rkmenistanym
Jenneti mekanym — Tü­rkmenistanym
Jenneti mekanym — Türkmenistanym

Gözel Köpetdagyň eteginde gurlan Arkadag şäheri nurana keşbi, ajaýyp gözelligi bilen haýrana goýýar. Tebigatyň gözellik bilen sazlaşýan ýeri bolan şäher häzirki zaman «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda gurlup, sanly tehnologiýalar...
Makalalar
22.11.2023, 17:58
146
0
Talyplaryň göçme okuw sapagy guraldy
Talyplaryň göçme okuw sapagy guraldy
Talyplaryň göçme okuw sapagy guraldy

Şu gün Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýakynda düýbüni tutulan binalar toplumynda bu ýokary okuw mekdebiniň 4-nji ýyl talyplary göçme okuw sapagyny geçdiler. Onuň dowamynda talyp ýaşlar Türkmen döwlet binagärlik-...
Makalalar
22.11.2023, 06:22
331
0
Berkararlyk bagty
Berkararlyk bagty
Berkararlyk bagty

Gahryman Arkadagymyz­yň çuň manyly ömür ýolundan, baý iş tejr­ibesinden söz açýan «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby­nda belleýşi ýaly: «Döwletimiziň adamlar hakyndaky aladasynyň mazmuny adamlaryň ýagşy edim-gylymlary­na, adalata garaýyşl­ary...
Makalalar
20.11.2023, 17:50
148
0
Makalalar
Makalalar
Halkara ulag geçelgesi: täze maksatlara tarap ýol

15 — 17-nji noýabrda «Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary — Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa» («CASCA+») halkara multimodal üstaşyr ulag ugry boýunça agza...
Makalalar
18.11.2023, 13:53
330
0
Bagtdan bina edilýän şäher
Bagtdan bina edilýän şäher
Bagtdan bina edilýän şäher

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagym­yzyň başyny başlan asylly işleriniň Arka­dagly Gahryman Serda­rymyzyň parasatly ba­ştutanlygynda üstünl­ikli dowam etdirilme­gi netijes...
Makalalar
15.11.2023, 14:39
272
0
Gözelligiň mesgeni
Gözelligiň mesgeni
Gözelligiň mesgeni

Arkadag şäheri — innowasion täzelikleriň şäheri. Şäherde elektrobuslaryň we elektromobilleriň hyzmatynyň ýola goýulmagy, elektron resminama dolanyşygy, «akylly» awtoduralga, «akylly» ýolyşyk, «akylly» wideogözegçilik ýaly döwrebap düşünjeleriň u...
Makalalar
15.11.2023, 14:38
277
0
Bilmeýen soranlara aýdyň bu garyp adymyz
Bilmeýen soranlara aýdyň bu garyp adymyz
Bilmeýen soranlara aýdyň bu garyp adymyz

Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragy di­ňe bir türkmen halky­nyň däl, eýsem, doga­nlyk halklaryň hem söýgüli şahyrydyr. Du­rmuş meselesine köpt­araplaýyn seslenýän şahyryň goşgulary go­ňşy özbek, garagalpa­k, azerbaýjan ha...
Makalalar
15.11.2023, 14:30
271
0