Tazelikler
Amerikan sungat ussatlary
Amerikan sungat ussatlary
Amerikan sungat ussatlary Türkmenistanda konsert berer

3-15-nji dekabr aralygynda amerikan sungat işgärleri Keýt Bass bilen Äron Ýaň Türkmenistana ýene sapar bilen geler. Bu barada ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär.

Su...
Makalalar
Вчера, 16:16
229
0
Konsert
Konsert
2-nji dekabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Baky Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli, Türkmenistanyň Halk artisti Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçiriler.

Bu konsertde konserwatoriýanyň Kamera orkestri, hor...
Makalalar
Вчера, 16:14
226
0
Bilim — bagtyň gözbaşy  ​
Bilim — bagtyň gözbaşy ​
Bilim — bagtyň gözbaşy ​

​ ​ Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ösüşi, halkymyzyň abadan durmuşy yzygiderli üpjün edilýär. Ýurdumyzda ykdysadyýet, saglygy goraýyş, ylym, bilim babatda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle uly öz...
Makalalar
22.11.2023, 19:35
326
0
Kitap — gymmatly ha­zyna
Kitap — gymmatly ha­zyna
Kitap — gymmatly hazyna ​

​ Hawa, kitaplar — halkyň ruhy hazynasy. Ynsana dogry ýoldan ýöremegi öwredýän, durmuşyny we zähmetini bezeýän ýeke-täk dost kitapdyr. Kitap - ruhy baýlyk hasaplanýar. Şonuň üçin hem şol baýlygy okamaga endik edinmeli. Häzirki bagtyýarlyk...
Makalalar
22.11.2023, 19:32
338
0
Terbiýe — ynsanyň bezegi
Terbiýe — ynsanyň bezegi
Terbiýe — ynsanyň bezegi

​ ​ Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyn­yşy döwründe hormatly Prezidentimiz tara­pyndan milli ruhy-a­hlak ýörelgelere uly üns berilýär. Döwrü­ň​ ýaşlaryna​yns­anperwerlik, ruhubel­entlik, paýhaslylyk, rehimdarlyk, kiçigö­wünlilik, asyl...
Makalalar
22.11.2023, 19:30
368
0
Sanly bilim ulgamy — ösüşleriň binýady
Sanly bilim ulgamy — ösüşleriň binýady
Sanly bilim ulgamy — ösüşleriň binýady ​

​ Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaşlarymyzyň döwür bilen aýakdaş bolup, kämil bilim goruna eýe bolmagy, ylym bilen meşgullanmagy we kämilleşmegi üçin ...
Makalalar
22.11.2023, 19:27
372
0
Türkmenistan — ägirt uly gurluşyklaryň ýurdy  ​
Türkmenistan — ägirt uly gurluşyklaryň ýurdy ​
Türkmenistan — ägirt uly gurluşyklaryň ýurdy ​

​ Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyn­yşy döwründe halkymy­zyň döredijilikli zä­hmet çekmegi, döwre­bap dynç almagy we ýaşamagy üçin amatly şertleri üpjün etmäge gönükdirilen Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçi...
Makalalar
22.11.2023, 19:25
347
0
Ýurdumyzyň halkara abraýy ýokarlanýar
Ýurdumyzyň halkara abraýy ýokarlanýar
Ýurdumyzyň halkara abraýy ýokarlanýar

​ ​ Her ýyly üstünlikler bilen jemlemek, her täze ýyly ýagşy ar­zuw-umytlar, uly ynam bilen garşylamak biziň ýurdumyzda adata öwrüldi. Şu gözel durmuşyň goýnunda täze-täze wakalar, şa­tlykly habarlar göwün joşdurýar, berkar­ar...
Makalalar
22.11.2023, 19:21
308
0
Ýaşlar. Watan. Geljek.
Ýaşlar. Watan. Geljek.
Ýaşlar. Watan. Geljek.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda nesil terbiýesine aýratyn üns berilýär. Türkmen ýaşlarynyň ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, ylymly-bilimli bolmaklaryny gazanmak, olarda mertlik, edermenlik, watansöýüjilik, hal...
Makalalar
22.11.2023, 19:03
350
0
Makalalar
Makalalar
NAZARYÝETDE ALNAN BILIMI ÖNÜMÇILIKDE BERKITMEK

Hormatly Prezidentimiziň şäherlerimizi we obalarymyzy özgertmek, ösdürmek babatdaky maksatnamalarynyň çäklerinde ýurdumyzda uly depginler bilen alnyp barylýan gurluşyk-binagärlik işleriniň ösmegine ýokary we orta hünär...
Makalalar
22.11.2023, 18:10
351
0